andreaskors

Bruges overalt i Tyskland som markering af fjernvandreveje (dog ikke E9)

Betriebsgelände

industriområde, materialegård

Born

kildevæld

bærmevej

anlægs- og arbejdsvej langs indersiden af et dige, også kaldet katastrofevej

C.F. Hansen

(ty: Chr.F. Hansen) klassicistisk dansk arkitekt (Domhuset og Vor Frue Kirke i Kbh.) Kgl. bygningsinspektør (og entreprenør) i Schleswig-Holstein 1785-1803. De over 50 værker i området er bl.a. beskrevet i den fremragende bog af Thomas Roland (Frydenlund, 2010).


composite state

også kaldet konglomeratstat er en stat, som består af forskellige territorier bragt sammen af et fyrstehus, men derudover er der få andre faktorer, der holder den sammen. Hvert territorium har sit særlige forhold til regenten, og sine egne privilegier, love og administrative strukturer.

datum

= referencesystem. En reference for et sæt målinger, fx et sæt af referencepunkter på jordens overflade, samt den matematiske model, der er brugt til beregning af punkterne.

DD

Positionsangivelse i decimalgrader

DMM

Positionsangivelse i grader og decimalminutter

DMS

Positionsangivelse i grader, minutter og decimalsekunder

dolmen

stendysse

domænegård

36 store, sønderjyske gårde, som blev købt af den tyske stat i 1890'erne som led i den nationale kamp.

Donn

bebygget landtange eller bakkeø i marsken

dødishul

skabt af en isblok, der er smeltet meget langsomt

ED50

= Europæisk Datum 1950. Bl.a. anvendt til UTM-net på 4 cm kort fra før 1998. Positioner aflæst på disse kort kan ændres til ETRS89 med lidt hovedregning.

ETRS89

= European Terrestrial Reference System 1989. Den europæiske realisering af WGS84 og det grundlæggende tredimensionale referencesystem i Danmark.

enklaverne

Spredte områder i Slesvig, der fra 1400-tallet til 1865 stod direkte under den danske konge, fx Amrum, vestlige del af Föhr, nordlige del af Sild, huse og gårde på Rømø, i Møgeltønder, ved Trøjborg, i Ballum og store arealer omkring Brede Å samt Ribe by og domkirkens landsogn.

einkehren

at afbryde en vandretur for at gå på Gasthaus (i modsætning til Rücksackverpflegung)

Fehn

= mose

Findlingspark

en park med en samling af mange forskellige store sten, som regel med forklaringer på stenenes ophavssted

fjernvandrevej / fjernvandrerute

- jeg ved godt, at det er en rute, men fjernvandrevej er altså mere mundret !!

forsikringsmærke

En afmærkning, der skal forsikre vandreren om, at han/hun stadig er på den afmærkede rute. Kaldes også for beroligelseseffekt eller 'lige-ud-skilt'.

fredseg

De fleste fredsege er plantede i 1871 som minde om Bismarcks sejr over Østrig. Der er tre tilbage i Sønderjylland: på Ballegårds gårdsplads i Ballebro, på hjørnet af Storegade og Markedsgade i Løgumkloster og på Jægerpladsen i Augustenborg. Fredsegen på torvet i Gråsten blev fældet i 2011.

Geest

= gest: et tørt og sandet landområde, der ligger højere end marsken

GIS

Geografisk Informationssystem - større, professionelt kort- og databaseprogram.

geocaching

Skattejagt med GPS'er - se mere lige her

gods eller slot

Hvis der er eller har været knyttet en fyrstelig person til stedet, så kalder man det et slot, dvs. at Gram og Sandbjerg er godser, men Schackenborg (nu) er et slot

GPS

= General Positioning System, et satellit-baseret system, der på en lille modtager (GPS, smartphone) giver en rimelig positionsangivelse m.m.m.

græsk kors

et kors, hvor armene er lige lange

hochsitz

= jagttårn, dvs. jægerens stade i et træ eller på et højt stativ (udtrykket bruges også i Sdj.)

hvor langt har vi gået ?

Et ofte stillet spørgsmål til GPS-ejeren. Svaret kan aflæses på triptælleren, men pålideligheden afhænger bl.a. af:

-  om man er gået et par skridt tilbage fx for at fotografere

-  om man er gået et lille svinkeærinde væk fra ruten, fx for at finde et tørstigt træ

-  om vejen var så besværlig, at man gik meget langsomt og slingrende

-  hvor længe man har stået og siddet, så GPS'en har logget falske linier

-  om man har været indendørs, så satellitmodtagelsen var usikker

-  om man har gået under en større betonbro, fx under en motorvej

-  om højder indgår i programmets beregning (2D eller 3D)

-  hvilken matematisk model programmet bruger (sfærisk eller elliptisk)

Derfor skal et spor altid efterredigeres og dets højdeprofil tjekkes før man kan give et kvalificeret bud !!

højdemåling

GPS'er, der ikke har en barometrisk højdemåler, laver en beregning ud fra en model af jordens krumning og afstanden til satellitterne. - Det kan give nogle pudsige resultater: på en stille færgetur tværs over Elben, hvor GPS'en lå i bilens forrude, loggede den højder fra -44 til +15 meter !!

kissing gate

s-formet sluse gennem hegn

Klev

skrænt ved overgangen mellem gest og marsk, ofte gl. kystskrænt

klyverstav

en over tre meter lang stav, som man bruger for at komme over marskens grøfter og kanaler

Kneipp

et kuranlæg, hvor man kan gå i koldt vand. Opkaldt efter en præst, der udarbejdede et populært sundhedsprogram i 1860'erne

koordinater

Som regel menes position

kogsmarsk

Diger hele vejen rundt om marskarealerne syd for Højer, hvor inddigningen begyndte i 1400-tallet

laufen

kan betyde både gå og løbe !!

Lehrpfad

en sti med forskellige info-tavler undervejs, hvor der fortælles om træer, sten, m.m.

logge

At gemme hændelser regelmæssigt i en log-fil. - I en GPS består log-filen af en serie trackpoints, der er gemt med jævne mellemrum.

LQT

= Leading Quality Trail - Best of Europe. Den europæiske vandrerforenings koncept for certificering af længere vandreruter.

LSG

= Landschaftsschutzgebiet - dvs. fredet landskabsområde

megalit

= storstensgrav, fællesbetegnelse for stendysser og jættestuer

motte

en lille middelalderborg bestående af en jordhøj med et tårn eller et hus og en voldgrav rundt om

NABU

= Naturschutzbund Deutschland

Natura 2000

Internationale naturbeskyttelsesområder, der består af: EU-fuglebeskyttelsesområder, Habitatområder, der udpeges for at beskytte bestemte naturtyper, dyre- og plantearter, samt Ramsarområder, der er beskyttede vådområder for fugle.

NSG

= Naturschutzgebiet - dvs. fredet naturområde

osm

= Open Street Map -  se mere lige her

P+R

= Park plus Ride - en gratis heldagsparkeringsplads, hvorfra der er nem adgang til offentlig transport

POI

= Point-Of-Interest, dvs. et interessant sted. En POI i en GPS er 'turistversionen' af et waypoint, der ofte er rangeret ind i nogle kategorier, fx Mad og drikke, Bank, Shopping, Brændstof, Forlystelser, Overnatning, Bilservice, etc. Der er ingen regler, heller ikke for opdateringen, så de kan både være meget nyttige og meget irriterende. På nettet kan man finde og hente særlige grupper, fx fartkameraer og trælasthandlere, eller ...

position

Et sted på jorden bestemt ved dets geografiske koordinater, dvs. bredde- og længdegrad

Qualitätswege

Et tysk koncept for certificering af længere vandreruter.

ravine

smal, stejl kløft dannet af et vandløb

route/rute

En planlagt strækning baseret på en sekventiel række waypoints. Ruten kan gå direkte fra waypoint til waypoint eller kan være beregnet, så den følger de eksisterende veje.

routepoint

et waypoint, der fungerer som støttepunkt for en rute. I visse programmer er det usynligt.

satt

= mæt, fx sønderjysk »satt ål«: spis ål til du revner, eller nordtysk »Kaffee satt«: en hel kande kaffe

spang

lav træbro over vådområde

Spurplattenweg

en jordvej med to rækker glatte cementfliser i køresporene, ses især i Nordtyskland

Spülgebiet

område, der kan optage vand, når en flod går over sine bredder

stente

trappetrin el.lign. der gør det muligt at passere et hegn eller gærde

Stiftungsland

= naturfond, dvs. et større naturområde, der er opkøbt af en fond, pt. Schleswig-Holsteins største jordejer

Stöpe

et digegennembrud støbt i beton, der giver plads til en vej. En stöpe kan spærres med brædder, der som regel opbevares på stedet.

tags

= etiketter, der sættes på relationer i OpenStreetMap-kort. Der findes en kort introduktion lige her, men man kan bare google en tag fx 'highway=path'

tavl

murede felter mellem bindingsværk

track/spor

En gået rute, der er optaget (logget) som trackpoints undervejs. Sporet fremkommer ved at forbinde punkterne med en streg.

track-overlay

En grafisk fremstilling af et spor lagt oven på det relevante kort.

trackpoint

Et specielt waypoint med information om position, retning, højde, fart og tid. Det kan normalt ikke ses på kortet. (I Google Earth kan man fjerne krydset fra »Track/Points«.)

trampesti

En gammel, ofte smal og begroet sti, som er der, fordi folk har haft behov for at gå der. Iflg. denne definition (der stammer fra DVL, der lancerede betegnelsen) kan en trampesti ikke anlægges; her ville det være bedre at kalde det en primitiv sti.

Traumschiff

Et stort krydstogtskib, der sejler gennem Nord-Ostsee-Kanal. Kanalselskabet udgiver hvert år en liste med tidspunkter og retning.

»up ewig ungedeelt«

Slagords-versionen af en delsætning fra Ribe-brevet 1460, »unde dat se bliven ewich tosamende ungedeelt«, hvor kong Christian d. I kvitterede for valget til hertug af Schleswig og greve af Holstein. Den almindelige opfattelse i dag er, at der ikke ligger nogen statsretlig forpligtelse i dette, men at kongen skulle sørge for, at der var fred i området og at der ikke opstod splid inden for ridderskabet; i øvrigt vil en håndfæstning normalt kun gælde i underskriverens levetid. - se fx her

I 1800-tallets nationale rørelser dukkede Ribe-brevet op igen (af nyere tyske historikere kaldet »eine große Propagandaleistung, aber eben auch nur dieses«), og så blev slagordet citeret i sange og taler, men nu var det med tysk fortegn: Først til at legitimere oprøret i 1848, senere på mindesten ved dobbeltegene i 1898 og i 1920 til agitation ved genforeningen.

UTM

= Universal Transverse Mercator. Et geodætisk referencesystem, der blev indført af den amerikanske hær i 1947. Jorden er opdelt i arealer, kaldet zoner og bånd, hvor man lægger et firkantet gitter henover. Inden for hvert areal anvender man meter­systemet, som er nemmere end gradregning.

UTM position

Min altan har positionen »32 U 550416 6084824«, der læses som »zone 32U«, »550.416 Easting« og »6.084.824 Northing«. Dette er den skrivemåde, som de fleste anvender. 

For at undgå negative tal har man har lagt 500 km til Easting-værdien, så med andre ord befinder min altan sig 50 km 416 m øst for 9. længde­grad, og 6.084 km 824 m nord for ækvator.

UTM zoner i Danmark

Nordsøen er i zone 31. Jylland og Vestsjælland er i zone 32. Resten af Sjælland (fra Roskilde mod øst) og hele Bornholm er i zone 33.  Grænsen mellem bånd U og V ligger lidt syd for Skanderborg.

Brug Google Earth til at få et overblik over UTM-zonerne.

Bemærk, at Geodatastyrelsen (og Krak/Eniro) strækker zone 32 ud til at dække hele Sjælland.

vandre-GPS

En håndholdt GPS, som er beregnet til sejlads, cykling, løb og vandring.

WAAS/EGNOS

Teknologi, hvor jordbaserede stationer hjælper med til at forbedre GPS-præcisionen, fx i byer og lufthavne.

waypoint

Et punkt, der som minimum har et navn, en position og et standardsymbol. Som regel kan man også angive sit eget symbol, beskrivelse, højde, m.m.

WGS84

= World Geodetic System 1984. Det grundlæggende referencesystem, som GPS-satellitterne bruger.

Vorwerk

ladegård, forpost

Wegewarte

Vandrer, der holder øje med stien og foretager el. rapporterer evt. behov for udbedringer.

die Wende

Den proces, der førte til DDR's nedlæggelse og optagelse af de fem nye forbundslande i Vesttyskland. Markeres fra d. 3. oktober 1990 som Tag der Deutschen Einheit.


^^Flere ord:


  • Politikens håndbog i nudansk - Politikens Forlag, 2000
  • Gyldendals håndbog i engelsk - Gyldendalske bogklubber, 2001
  • Om at skrive - Artikler af Per Salling
  • Skriv og lær - Bog og pdf om faglig skrivning i erhvervsuddannelserne. Udgivet af Undervisningsministeriet.
  • Dansk Sprognævn - Oversigter, søg i Retskrivningsordbogen og god FAQ/OSS-side
  • KorpusDK - "Se, hvordan vi bruger sproget."
  • Typografi for håbefulde amatører (pdf) - "Bogen er en grundlæggende vejledning for amatører udi typografien, DTP’en eller layout-arbejdet - eller hvad man nu foretrækker at kalde det."
  • The User-Friendly Manuals' Website - "The place to find the hottest news and tips on how to make user-friendly instruction manuals."
  • Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu - "Der er ved at brede sig en uskik i danske tekster. Mange ord som er sammensatte, og som rettelig burde skrives i ét ord, bliver skrevet i to eller flere."